T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
25/08/2014 23:48:36 - 25/08/2014 23:48:36 - 15575 Okunma

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kırklareli Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite : Kırklareli Üniversitesini,

             Rektör : Kırklareli Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez : Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini (KLUZEM),

             Merkez Müdürü : Merkez Müdürünü,

             Yönetim Kurulu : Merkez Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Kırklareli Üniversitesinde yürütülmekte olan internet destekli öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma – geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,  kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlaması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.

             Merkezin görevleri

             Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır;

             a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

             b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazırlamak,

             c) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

             d) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,

             e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Üniversitemizin Avrupa ülkelerine olan sınırı münasebetiyle Balkan Ülkelerinden başlamak üzere etkin sınır ötesi e-öğrenme ilişkileri kurmak ve geliştirmek konusunda çalışmalar yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü

             Madde 8 — Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri/öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir veya iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

             a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

             d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

             Yönetim kurulu

             Madde 10 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcı/yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler (üç veya dört); öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 11 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

             b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

             c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

             d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

             e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

             Personel ihtiyacı

             Madde 12 — Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

                Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmelik

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.